Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Website maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van Promotiecode.nl. Je kan deze voorwaarden downloaden en printen.

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:
 • Aankoop: een door Gebruiker via de website van een Partner gedane aankoop;
 • Actie: een kortingsactie of aanbieding van een Partner;
 • Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via de Website beschikbaar worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Acties en de Kortingscodes;
 • Gebruiker: persoon die de Website bezoekt en daardoor toegang heeft tot Acties en Kortingscodes;
 • Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de Website;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Kortingscode: een kortingscode van een partner die bij een Aankoop gebruikt kan worden om korting te krijgen op het aankoopbedrag of de verzendkosten;
 • Partij: een partij (de Gebruiker en/of Promotiecode.nl) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Partner: een bij Promotiecode.nl aangesloten webshop, alwaar een Gebruiker Aankopen kan doen;
 • Privacy Statement: het privacy statement van Promotiecode.nl, beschikbaar via https://www.promotiecode.nl/privacy-policy;
 • Promotiecode.nl: de besloten vennootschap Bonuswinkelen B.V., kantoorhoudende te (1087HW) Amsterdam, aan de Krijn Taconiskade 292 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319977;
 • Website: de website van Promotiecode.nl, bereikbaar via https://www.promotiecode.nl/ en alle onderliggende pagina's;

Algemeen

Promotiecode.nl is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien de Gebruiker de Website blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Website niet meer te bezoeken.

Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden van de hand.

De Website, Acties en Kortingscodes

De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Acties en de Kortingscodes die via de Website worden gepubliceerd.

Om gebruik te maken van een Actie moet een Gebruiker via de Website naar de website van de Partner gaan en daar vervolgens een Aankoop doen. Om gebruik te maken van de Kortingscode moet een Gebruiker via de Website naar de website van de Partner gaan en daar vervolgens de Kortingscode invullen wanneer hij een Aankoop doet.

Promotiecode.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website, alsmede de gegevens, Acties, Kortingscodes en overige informatie met betrekking tot Partners.

Toegang tot de Website en beschikbaarheid

Promotiecode.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Website en/of de Website (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

Promotiecode.nl garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen (volledig) toegankelijk is. Promotiecode.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.

De Gebruiker en Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op de Website op het moment van gebruik (op “as is” basis). Promotiecode.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Promotiecode.nl ten dienste staan, is Promotiecode.nl te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot de Website, op te schorten of te beperken, indien:
 1. Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. Promotiecode.nl van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of Promotiecode.nl kunnen toebrengen.

Promotiecode.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Gebruik van de Website

Gebruiker erkent en aanvaardt dat Promotiecode.nl slechts een Website biedt waarmee Gebruikers naar aanbiedingen op de website van Partners worden verwezen, waarna de Gebruiker een Aankoop kan doen. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website verricht, derhalve is Promotiecode.nl nooit aansprakelijk voor:
 1. de inhoud van de website en overige informatie van haar Partners en/of derden;
 2. voor welke beslissing van een Gebruiker dan ook genomen op basis van Content of de inhoud van de website van een Partner;
 3. enig handelen van Partners en/of een derde.

Promotiecode.nl wordt nooit partij bij enige overeenkomst tussen Gebruiker en een Partner of een derde.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om:
 1. de op de Website aangeboden Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 2. de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
 3. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de Website toegankelijk gemaakte informatie zoals de Acties en de Kortingscodes, berusten bij Promotiecode.nl en/of haar licentiegevers.

Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Promotiecode.nl de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen de Content, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Promotiecode.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Promotiecode.nl zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Promotiecode.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website.

Privacy

Tijdens het gebruik van de Website verwerkt Promotiecode.nl (persoons)gegevens van de Gebruiker. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Promotiecode.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt

Garanties en vrijwaringen

De Gebruiker is jegens Promotiecode.nl aansprakelijk voor, en vrijwaart Promotiecode.nl volledig tegen, alle schade en kosten die Promotiecode.nl lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Promotiecode.nl door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Website of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Promotiecode.nl gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Aansprakelijkheid

Promotiecode.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het aanbieden van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Indien Promotiecode.nl aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Promotiecode.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Promotiecode.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 250,- bedragen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. materiële schade aan zaken;
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

Iedere aansprakelijkheid van Promotiecode.nl voor andere dan directe schade, zoals beschreven in art. 9.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Promotiecode.nl zelf of haar leidinggevenden.

De aansprakelijkheid van Promotiecode.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Promotiecode.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Promotiecode.nl ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Promotiecode.nl in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Promotiecode.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Promotiecode.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Overmacht

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Promotiecode.nl indien sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van Promotiecode.nl cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Promotiecode.nl, tekortkomingen van door Promotiecode.nl ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Varia

Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Promotiecode.nl ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Promotiecode.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Promotiecode.nl aan het overblijvende gedeelte verbonden. Promotiecode.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.