Privacy policy

Promotiecode.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Promotiecode.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Promotiecode.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

Wie is Promotiecode.nl?

Promotiecode.nl is een gratis online dienst die je de mogelijkheid biedt om een Profiel aan te maken waarna je voor kortingen en acties bij één van de vele aangesloten webshops van Partners in aanmerking komt. Na het doen van een Aankoop bij zo’n Partner kun je Credits ontvangen, welke je via het Profiel in Euro’s kan omzetten en naar je eigen bankrekening of PayPal-account kunt laten overmaken.

Promotiecode.nl is onderdeel van de besloten vennootschap Bonuswinkelen B.V., kantoorhoudende te (1087HW) Amsterdam, aan de Krijn Taconiskade 292 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34319977. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1564061.

Welke informatie wordt door Promotiecode.nl verzameld en verwerkt?

E-mailadres

Op de Website kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief, door je e-mailadres achter te laten. We gebruiken je e-mailadres alleen om je die nieuwsbrief toe te zenden. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je afmelden via de website, of via een link in de nieuwsbrief.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Promotiecode.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft Promotiecode.nl bepaalde informatie nodig. Promotiecode.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Promotiecode.nl. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Website bezoekt.

Voor zover Promotiecode.nl deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Promotiecode.nl ze?

Voor de correcte werking van de Website van Promotiecode.nl is het gebruik van cookies essentieel. Door gebruik van Promotiecode.nl kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Promotiecode.nl kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen. Als we het over cookies hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Website op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van Promotiecode.nl

Promotiecode.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Promotiecode.nl zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Promotiecode.nl heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Promotiecode.nl biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Promotiecode.nl wijst erop dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.

Affiliate cookies

Promotiecode.nl maakt ook gebruik van cookies, zodat de Partner waar je jouw Aankoop doet kan zien dat je via onze Website op de website van deze Partner terecht bent gekomen. Om deze informatie aan de partner te verstrekken wordt de informatie uit zogenaamde affiliate cookies gebruikt. Dergelijke cookies verwijzen slechts naar de informatie van Promotiecode.nl, waardoor de Partner kan zien dat je van onze Website afkomstig bent.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Promotiecode.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanent cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Promotiecode.nl verstrekt. Promotiecode.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van Promotiecode.nl geen cookies ontvangt. Het kan zijn dat je dan geen toegang hebt tot (onderdelen van) Promotiecode.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Profiel.

Voor welke doeleinden zal Promotiecode.nl informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Promotiecode.nl zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van de Website mogelijk te maken, namelijk het aanmaken van een Profiel, het plaatsen van Reacties en het verdienen van Credits;
  • Om je informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, toe te zenden omtrent de eigen diensten van Promotiecode.nl;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Promotiecode.nl wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Website. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Promotiecode.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Promotiecode.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Promotiecode.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de Website. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Promotiecode.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Promotiecode.nl jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Promotiecode.nl kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Promotiecode.nl jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Promotiecode.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Promotiecode.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Promotiecode.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Promotiecode.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Op welke wijze beschermt Promotiecode.nl jouw persoonlijke informatie?

Promotiecode.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Promotiecode.nl gebruik van een beveiligde verbinding (https) voor de communicatie tussen jou en de Website.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Inzien

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Profiel. Als je wilt weten welke gegevens Promotiecode.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Profiel kan veranderen, dan vind je meer informatie op de Website. Promotiecode.nl zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen

Het volledig verwijderen van je gegevens is alleen mogelijk door een e-mail te sturen via de Website. Het Promotiecode.nl team neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op om te verifiëren of je daadwerkelijk jouw gegevens wil verwijderen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@promotiecode.nl.